Privacyverklaring Snookervereniging Utrecht
Snookervereniging Utrecht, kortweg SU, gevestigd aan Albert Schweitzerlaan 10a (Fletiozaal), 3451 EC Vleuten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring wordt periodiek vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Contactgegevens
http://www.snookerutrecht.nl (publieke website)
https://j.mp/snookerutrecht (ledenwebsite)
Snookervereniging Utrecht (Fletiozaal)
Albert Schweitzerlaan 10a
3451 EC Vleuten

De secretaris van het bestuur is de Functionaris Gegevensbescherming van Snookervereniging Utrecht. Hij/zij is te bereiken via het e-mailadres snookervereniging_utrecht@yahoo.co.uk

Persoonsgegevens die wij verwerken
Snookervereniging Utrecht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Gebruikersnaam en wachtwoord van de SU ledenwebsite
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Bankrekeningnummer
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de ledenwebsite of in de SU app aan te maken of via het 'smoelenboek' op de verenigingslocatie
- Gegevens over jouw activiteiten op de SU app met betrekking tot het registreren van consumpties
- Apparaat merk en model, operating system (Android of iOS), apparaat ID, bij het gebruik van de SU app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Snookervereniging Utrecht kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken:
- foto's
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en app hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over en van gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een gebruiker van de website of de app ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij alle online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via snookervereniging_utrecht@yahoo.co.uk, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Snookervereniging Utrecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betalingen (bijv. contributie, consumpties en declaraties)
- Het verzenden van informatie en/of nieuws aangaande de vereniging, inclusief toernooien en competities
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de vervulling van het verenigingslidmaatschap en alles wat daarbij komt kijken
- Je te informeren over wie er lid zijn en dus wie er toegang hebben tot de verenigingslocatie en het gemakkelijk te maken om contact op te nemen met andere leden, door een koppeling aan te bieden met de contactenlijst in je smartphone. Andere contacten in de contactenlijst van je smartphone dan degenen die voorkomen op de actuele ledenlijst, worden door de SU app nooit gebruikt.
- Je in te delen in schoonmaak- of andere roosters met ledenactiviteiten, conform de besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en het wachtwoord te beheren (hiertoe leggen we het IP-adres vast van de computer vanaf waar het verzoek tot vernieuwen van het wachtwoord is gedaan)
- Je de mogelijkheid te bieden om consumpties via de SU app vast te leggen, op een onweerlegbare manier (d.w.z. we leggen vast door welke gebruiker en vanaf welk toestel de consumpties geregistreerd zijn)
   
Geautomatiseerde systemen en besluitvorming
Snookervereniging Utrecht gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Snookervereniging Utrecht app voor Android en iPhone. Deze app is gemaakt met behulp van het platform OutSystems (momenteel versie 10.0.702.0, Personal Edition) en is bedoeld om leden toegang te geven tot verenigingsinformatie, zoals de ledenlijst, de stand van de competities, het schoonmaakrooster en het registreren van consumpties.
- Snookervereniging Utrecht ledenwebsite (https://j.mp/snookerutrecht). Deze website is gemaakt met behulp van het platform OutSystems (momenteel versie 10.0.702.0, Personal Edition) en is bedoeld om leden toegang te geven tot verenigingsinformatie, bijv. toernooien en competities, en voor bestuursleden om de leden- en consumptiesadministratie te voeren.
Snookervereniging Utrecht neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de Snookervereniging Utrecht) tussen zit.
   
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Snookervereniging Utrecht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
    A. Persoonsgegevens t.b.v. de leden- en/of financiële administratie, inclusief consumpties. Bewaartermijn: tot 3 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Redenen: 1. financiële afwikkeling van het lidmaatschap, 2. het voorhanden hebben van deze gegevens in geval van hervatting van het lidmaatschap, 3. het kunnen benaderen van oud-leden
    B. Profielgegevens inclusief foto's. Bewaartermijn: tot 3 maanden na beëindiging van het lidmaatschap. Reden: deze gegevens zijn niet meer relevant na beëindiging.

Delen van persoonsgegevens met derden
Snookervereniging Utrecht verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de vervulling van het verenigingslidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Snookervereniging Utrecht gebruikt alleen technische en functionele cookies, en daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website of een eerste keer gebruik van een app wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en de app en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website en app naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser of smartphone verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Snookervereniging Utrecht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar snookervereniging_utrecht@yahoo.co.uk. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, je paspoortnummer, je Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan de pagina met je pasfoto zwart of in ieder geval onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Snookervereniging Utrecht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Snookervereniging Utrecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De maatregelen betreffen onder meer het gebruik van cryptografisch versleutelde internetverbindingen, cryptografisch versleutelde opslag van pincode in de SU app en het gebruik van gebruikersnaam, wachtwoord en pincode voor systeemtoegang. Als jij desondanks het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van de bestuursleden of via snookervereniging_utrecht@yahoo.co.uk
 
Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.
Click here to see your activities